• ପ୍ରାୟ 11

20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ଅଭିଜ୍ଞତା |ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଆମେ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପ୍, bw ପାଇପ୍ ଫିଟିଙ୍ଗ୍, ଜାଲ୍ ଫିଟିଙ୍ଗ୍, ଜାଲ୍ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଭଲଭ୍ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା |ବୋଲ୍ଟ ଏବଂ ବାଦାମ, ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍କେଟ୍ |ସାମଗ୍ରୀ କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ, ଷ୍ଟେନଲେସ ଷ୍ଟିଲ, କ୍ର-ମୋ ଆଲୟ ଷ୍ଟିଲ, ଇନକୋନେଲ, ଇନକୋଲି ଆଲୋଇ, ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ ଇତ୍ୟାଦି ହୋଇପାରେ |ଖର୍ଚ୍ଚ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ଏବଂ ଆମଦାନୀ କରିବାରେ ଅଧିକ ସହଜ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ପୁରା ପ୍ୟାକେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ |

ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ର

ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ଏବଂ ପାଇପ୍ ଫିଟିଙ୍ଗ୍ ଗୁଡିକ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯେପରିକି ତ oil ଳ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍, ଜଳ ଇତ୍ୟାଦି ପରିବହନ | ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ଏବଂ ପାଇପ୍ ଫିଟିଙ୍ଗର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଏବଂ ଆକୃତି ଅଛି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତରଳ ପ୍ରକାର ଅନୁଯାୟୀ ବିବିଧ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପରିବେଶ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ (ନିମ୍ନ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଇସ୍ପାତ, ନିମ୍ନ ମିଶ୍ରିତ ଇସ୍ପାତ, ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍, ଉଚ୍ଚ ମିଶ୍ରିତ ଇସ୍ପାତ, ଫେରୁସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି) |

ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ |
  • timg (3)
  • timg (8)
  • timg (2)